Cán bộ giáo viên cùng học sinh Trường tiểu học Hồng Thái tham gia "Liên hoan tiếng hát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu huyện Việt Yên năm 2022".

https://youtu.be/qRH0i53s_oA

Cán bộ giáo viên cùng học sinh Trường tiểu học Hồng Thái tham gia "Liên hoan tiếng hát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu huyện Việt Yên năm 2022".