Giờ ra chơi Giáo viên và học sinh Trường tiểu học Hồng Thái tham gia trồng hoa tạo trường lớp xanh sạch đẹp

Giờ ra chơi Giáo viên và học sinh Trường tiểu học Hồng Thái tham gia trồng hoa tạo trường lớp xanh sạch đẹp