Hoả tốc: Hội nghị trực tuyến tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP (điểm cầu tỉnh tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh vào lúc 7h50' thứ hai ngày 13/12/2021)

Bài viết liên quan